İSTANBUL SOSYAL GELİŞİM GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde I. DERNEĞİN ADI, MERKEZİ ve RENGİ
Derneğin Adı: İstanbul Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğidir.
Derneğin Rengi: Yeşil ve Beyaz’dır.
Derneğin Merkezi: Ümraniye – İSTANBUL’dur.

Madde II. DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:
A. Derneğimizin amacı; özelde Ümraniye ilçesi ve İstanbul ili olmak üzere ülkemizde yaşayan insanlarımızın genelde ise şerefli ve değerli bir varlık olan tüm insanların, en önemli “evrensel hak” olan “içsel hoşnutluk” ihtiyacına kavuşması, kendisi ve “çevre”si ile dost, mutlu ve gerçek manada başarılı olması için, her boyutta gelişimine katkı sağlayan ahlakî, manevi, ruhsal, bedensel, kültürel, sanatsal, sosyal vb. her türlü faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu amaç içinde geçen ifadelerin tanımları şöyledir:

Evrensel Hak: Doğruluğu her özgür aklın ve vicdanın kabul edeceği, ilgili tüm tarafların gözünden bakılıp her yönüyle, geçmişi-bugünü-geleceği ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak incelendiğinde ortaya çıkan, her akıl sahibinin bizzat ve gönülden kabul edeceği, seveceği, hoşnut olacağı, evrensel, değişmez, kesin ve ortak olan ve tüm iyilikleri içinde barındıran değerdir.

Çevre: Hayvanlar, bitki örtüsü, yer altı/üstü zenginlikleri gibi canlı-cansız doğa ile insan yapısı çevre unsurlarıdır.

İçsel Hoşnutluk: Özü itibariyle şerefli ve değerli bir varlık olan insanın, kendisiyle ve çevresiyle dost, mutlu ve gerçek manada başarılı olabilmesi için gereken “gerçek hoşnutluk ve iç huzur”dur.

B. Derneğimiz amacı doğrultusunda, aşağıda örnek olarak sayılan tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar:

1- Dernek, benzer amaçla faaliyette bulunan, yurt içi ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder, faaliyetlerine katkı sağlar,
2- İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalar yapar, doğal izci liderlerinin eğitilmelerini sağlar. İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, benzer faaliyetleri destekler, izcilik kulübü kurar. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. Yurt içi ve yurt dışında kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenler,
3- Sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve destek görmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve sivil savunma faaliyetlerini destekler, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur. Bu konularda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, toplantılar düzenler. Afetzedelere barınma, beslenme, sağlık yardımı ve tedavi konularında yardım sağlar
4- Başta ülkemizde faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan tüm sporlar olmak üzere, Derneğin amacına uygun olan spor dallarında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulüpleri kurma, işletme, kiralama vb. yöntemlerle faaliyetlerde bulunur.
5- Dernek amaçları doğrultusunda, uygun görülen genç ve yetişkinlerle, orta, yüksek ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkânları, araç ve gereç temin eder, tesisler kurar, işletir, kiralar, dernek faaliyet alanlarına özendirici her türlü girişimde bulunur,
6- Dernek amaçları doğrultusunda, yaz okulları, daimi yatılı ya da gündüzlü kurslar, seminerler, toplantılar, kongreler geziler, ziyaretler, sohbetler, anma programları, yarışmalar, şenlikler, aynî-nakdî yardım kampanyaları vb. her türlü organizasyonu düzenler, destek verir, iştirak eder.
7- Dernek amacı doğrultusunda; kitap okuma salonları, anaokulu, yuva, gündüz bakımevi, kreşler, huzurevi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar, enstitü, yurt, pansiyon, misafirhane, doküman ve koordinasyon merkezleri, kütüphane, spor salonları, etüd salonları, lokaller, laboratuarlar vb. kurar, işletir, kiralar ya da iştirak eder.
8- Her türlü beceri, meslek ve sanata yönelik kurslar açar. Yaz okulları, yaz kültür ve spor etkinlikleri, takviye kursları düzenler.
9- Spor tesisleri, spor kulüpleri ve şehir içi spor salonları kurar ve işletir. Araştırma Merkezi, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, arşiv ve dokümantasyon merkezleri, etüd merkezi ve müzeler kurar.
10- Güzel sanatlarla ilgili olarak; hat, tezhip, ebru, çini vb. konularda kurs, sergi, seminer vb. çalışmalar yapar, sergi açar ve her türlü çalışmayı yapar.
11- Musiki ile ilgili olarak (ney, ud, keman, saz, org, gitar vb.) kurslar, konserler, etkinlikler, anma günleri, düzenler ve her türlü çalışmayı yapar.
12- Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapmak, çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenler, ağaçlandırma çalışmaları yapar, orman alanları tesis eder,
13- Dernek amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetler için sözleşmeli profesyonel ve amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık personeli, teknik ve idari vb. ihtiyaç duyduğu personeli istihdam eder,
14- Dernek amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerle ilgili çalışma, araştırma, geliştirme vb. gruplar ve komisyonlar oluşturur,
15- Dernek amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerle ilgili her türlü mecrada (yazılı, görsel ve sanal) süreli ya da süresiz tanıtım ve bilgilendirme materyalleri hazırlar. Bu doğrultuda tüm iletişim ve haberleşme kanallarını en verimli şekilde kullanır, web sayfaları hazırlar, mail grupları oluşturur, sosyal mecrayı kullanır.
16- Dernek amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerle ilgili tesisler kurar, işletir, kiralar, menkul ve gayrimenkul bağışları kabul eder, iktisadi işletmeler kurar, iştirak eder, kiraya verir,
17- Doğal afetler veya her türlü felaketler karşısında, ilk yardım, arama ve kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, ekipleri oluşturur. Bu konularda çalışan resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, toplantılar düzenler. Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda yardım sağlar.
18- Dernek uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt içinde veya yurt dışında federasyon, dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara kurucu olarak veya üye olarak katılabilir. Bu durumda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevl
endireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, dernek adına kullanacak kimse Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir,
19- Dernek milli ve dini gün ve gecelerde anma ve kutlama programları düzenler. İnsanlık için faydalı hizmetleri ile tarihte yer edinmiş din, kültür, bilim, sanat, çevre, spor, sosyal vb. alanlarda hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, projeler, yarışmalar vb. etkinlikler düzenler, organizasyonlar yapar,
20- Ülkemiz ve halkımızla tarihi, milli, dini ve kültürel bağları bulunan ülkeler ve halklar arasında; Dernek amaçları doğrultusunda; verimli bir işbirliği, diyalog, bilgi alışverişi, dostluk ve dayanışma amaçlı; toplantılar, geziler, davetler, ziyaretler ve kültürel vb. etkinlikler düzenler,
21- Dernek, fakirlere ve muhtaçlara yardım amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gıda bankacılığı yapar, ayrıca giyecek temini ve dağıtımı, ayni ve nakdi yardım yapar,ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti temin eder.
22- Tarihi, kültürel eser ve yapıların bakımı, tamiri, restorasyonu, imarı, yeniden ihya ve inşası vb. her türlü çalışmaları yapar.
23- Din ve inanç kültürünü geliştirmeye ve halkın bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye, mealin okunması ve anlaşılmasına yönelik faaliyetler yapar ve bu tür çalışmaları organize eder. İlmi ve akademik kariyeri olan kadrolarla çalışma grupları oluşturup; dernek amaçları doğrultusunda projeler üretir.
24- Sağduyulu olmayı, bağımsızlıkta, hikmetli, adaletli ve yüksek ahlaklı olmakta görür. Bu ilkeleri benimser ve yaygınlaşması için gayret eder. Bu ilkeleri benimseyen kişi ve kuruluşlara destek olur, işbirliği yapar.
25- Sosyal gelişimin sağlanması için güzel insan yetiştirmeye önem verir. Güzel insanı şu şekilde tarif eder. Güzel insan; hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi istemez. Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmaz, en güzel şekilde öğüt verir. Doğruyu yapmak için destekçi beklemez. İyi ve güzel şeylerin yayılmasını arzu eder. İyiliği engellemez, önünü açar. Asla ümitsizliğe düşmez; metin ve sabırlıdır. Aşırı gitmez, taşkınlık yapmaz; aşırı sevinmez; aşırı üzülmez. Dünya nimetlerinden en güzel şekilde faydalanır. Bozgunculuk yapmaz. Kötü duygularını ıslah etmeye çalışır. Yaptığı hatalara pişman olur, hemen ardından bir iyilik yapar ve aynı hatayı ikinci defa yapmamaya gayret eder. Bozguncuları dost veya sırdaş edinmez; bozgunculara arka çıkmaz; boyun eğmez ve bozguncuların tuzaklarından ötürü tasalanmaz. Düzeni bozmaz, karışıklık çıkarmaz. Doğal dengeyi korur.
26- Dernek; arsa, bina, kamp, devre mülk, kulüp, lokal, sosyal tesisleri gibi taşınmaz malları kiralar, satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve haklar alabilir, kiraya verebilir. Teminat ve ipotek verebilir. Menkul ve gayrimenkul bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.
27- Derneğe gelir temin etmek amacı ile fuarlar, kermesler, konserler, kurslar ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.
28- Dernek, amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Madde III. DERNEĞE ÜYE OLMAK
İlgili mevzuata göre üye olmalarında sakınca bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, üye kayıt formunu eksiksiz doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilir. Dernek Yönetim Kurulu, başvuruyu inceler ve 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek, başvuru sahibine bildirir. Dernek Yönetim Kurulu, kararına gerekçe göstermek zorunda değildir.
Dernek Yönetim Kurulu uygun göreceği gerçek veya tüzel kişileri fahri üye olarak kabul edebilir.

Madde IV. ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ
A- Üyelikten Çıkma:
Her üye, Dernek Yönetim Kurulu’na hitaben yazacağı bir dilekçe ile dilediği zaman üyelikten çıkabilir.
B- Üyelikten Çıkarma:
1. Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin,
2. Dernek tüzüğüne aykırı hareket ettikleri tespit edilenlerin,
3. Derneğin manevi şahsiyetini sebepsiz yere veya kasten rencide edici davranışta
bulunanların,
4. Taahhüt ettiği Üyelik aidatını haklı sebep olmaksızın üst üste 12 ay ödemeyenlerin Üyelik
kayıtları Yönetim Kurulu kararı ile silinir ve keyfiyet ilgiliye bildirilir.

Madde V. YILLIK AİDAT
Üyelik aidatı aylık, 1-TL olup, Yıllık aidat, 12-TL’dir. Üye aidatını bir kerede ödeyebileceği gibi aylık olarak da ödeyebilir

Madde VI. ÜYELERİN HAKLARI
Hiç bir kimse Derneğe Üye olmaya veya dernekte Üye kalmaya zorlanamaz. Her Üye istifa hakkına sahiptir. Dernek Üyeleri eşit hakka sahiptir. Her Üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri Üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde VII. DERNEK ORGANLARI
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetleme Kurulu,
4. Danışma Kurulu,
5. Onur Kurulundan ibarettir
Madde VIII. GENEL KURUL
A- Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Olağan Genel Kurul Toplantısı en geç üç yılda bir olmak üzere Ekim ayı içinde Genel Kurul’a katılma hakkına sahip asil üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile yapılır
B- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerek gördüğü
hallerde yahut dernek Üyelerinin 1/5 inin yazılı talepleri üzerine yapılır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısı da, toplantıyı gerektiren sebepler, lüzum ve zaruretler, toplantıya çağıran kurul ve Üyelerin talepleri Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu2nca yapılır.
Denetleme Kurulu’nun talebi veya merkez Üyelerinin 1/5′ inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi, dernek merkez üyeleri arasından seçeceği üç kişilik heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde IX. GENEL KURULU TOPLANTILARA ÇAĞIRMA USULÜ
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek ya da Dernek resmi internet sitesinde yayınlamak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde X. TOPLANTI YERİ:
Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu’nca başka bir yerde yapılmasına karar verilmemesi halinde dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde XI. TOPLANTI NİSABI:
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile yapılır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.
Madde XII. TOPLANTININ YAPILIŞ USULU:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Madde XIII. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan Üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Şu kadar ki, tüzükte değişiklik yapılması ile derneğin feshi hususları olağan genel kurul gündemine sonradan konulamaz
Madde XIV. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülür karara bağlanır:
1- Yeni dönemde vazife görecek yönetim ve denetleme kurullarını seçmek.
2- Tüzükte gerekli değişiklikleri yapmak.
3- Önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu, faaliyet ve hesap raporlarını, bilançolarını tetkik etmek ve ibra etmek.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan yeni döneme ait tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5- Derneğin gayrimenkul alım, satım, hibe ve vasiyetlerin tetkiki ile neticelendirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar verilmesi.
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki, dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında almak.
8- Derneğin feshedilmesi.
9- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi hususlarında karar verir
Madde XV. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE ŞEKİLLERİ:
Genel Kurulda oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların ve oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak belirlenen oylardır.
Madde XVI. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil Üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu, asil üyeleri arasından, yönetim kurulu başkanını, başkan yardımcısını, sekreter ve muhasibi seçerler. Asil üyeliklerde meydana gelen boşalmalar, yedek Üyelerle (aldıkları oy sayısına göre) tamamlanır
Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanmasından sonra üye sayısı yarıdan aşağıya düştüğü takdirde yönetim kurulu veya denetleme kurulunca dernek üyelerinin olağanüstü genel kurula çağrılması zorunludur. Bu husus yerine getirilmediği takdirde üyelerden birinin müracaatı üzerine ve o maddede belirtilen şekilde mahalli sulh hukuk hâkimliğince genel kurulun toplantıya çağrılması işlemi yapılır.
Madde XVII. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1- Derneği temsil etmek. (Bu vazife yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunca yetki verilen diğer yönetim üyeleri tarafından da yürütülür.)
2- Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeye hazırlayarak genel kurula sunmak.
4- T.C. vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde 10 gün içinde mahallin mülki amirliğine bildirmek.
5- Tüzük ve mevzuatın verdiği diğer hizmetleri yerine getirmek, denetim kurulu tenkit raporlarında belirtilen aksaklıkları gidermek ve aldığı tedbirleri denetleme kuruluna bildirmek.
6- Derneğe üye olmak isteyenler veya ayrılanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
7- Şubeler arası dayanışmayı ve çalışma programını organize etmek,
8- Çalışma programlarını ve şube faaliyetlerini denetlemek ve aktif çalışmaları teşvik etmek,
9- Gerektiğinde amacına uygun komisyonlar kurmak, bunların başkan ve üyelerini seçmek,
10- Gerektiğinde şube hesaplarını incelemek, kontrol etmek ve denetlemek için yetkili komisyonlar kurmak.
11- Amaç ve programlara aykırı hareket eden şube yönetim kurulu üyelerini bir rapor halinde uyarmaktır. Genel merkez yönetim kurulu kararı kesindir.
Dernek kasasında, Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak alındı Belgeleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen tutardan fazla para bulundurulamaz.
Madde XVIII. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI USULÜ VE SORUMLULUĞU:
Yönetim kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Kararlar, mevcudun çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır. Kararlardan her yılın bidayetinden başlatılarak müteselsil numara alınır.
Yönetim kurulu, aldığı kararlardan ve uygulamalardan dolayı genel kurula ve üçüncü şahıslara karşı sorumludur.
Yönetim kurulunun üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra asil üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulunca bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Madde XIX. DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Adaylar arasından genel kurulca seçilen ve aldıkları oya göre sıralanan üç asil ve üç yedek üyeden teşkil eder.
Denetleme kurulu, asil üyeleri arasından başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme kurulu lüzum gördüğü zamanlarda ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yönetim kurulunun bütün işlemlerini kontrol eder ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme kurulunun görev süresi üç yıl olup yeniden seçilebilir.
Denetleme Kurulu:
1. Genel Kurul kararlarının zamanında ve genel kurulca tespit olunan şekil ve şartlara uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını,
2. Yönetim kurulu kararları ile harcamaların mevzuata ve bu tüzüğe uygunluğunu,
3. Dernek hesabı ile bilançosunun mevzuata uygun bulunup bulunmadığını,
4. Derneğin para, menkul ve gayrimenkullerinin hesap ve kayıtlarının kanunlara ve usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığını,
5. Derneğin alacak, hak ve gelirlerinin takip edilerek zamanında tahsilinin sağlanıp sağlanamadığını denetler.
Denetleme kurulu, denetleme sonuçlarını, en az altı ayda bir yapacağı denetim sonuçlarını, yönetim kuruluna yazı ile bildirir. İki genel kurul arasındaki devrede yaptığı çalışmaları bir rapor halinde genel kurula verir.
Başka Organlar:
Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez
Madde XX. DANIŞMA KURULU:
Derneğin amacına uygun hizmetleri daha iyi yerine getirebilmesine yardımcı olacakları düşünülen, öğretim görevlisi, öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, serbest meslek sahibi v.s. arasından yönetim kurulu kararı ile seçilir ve kurulur.
Danışma kurulu en az üç, en fazla on bir kişiden oluşacaktır. Bu kuruluşun vazifesi derneğin amaçları doğrultusunda 4. maddede belirtilen yapılacak çalışma ve faaliyetlerin verimliliği için görüş, kültür ve tecrübeleri doğrultusunda yönetim kuruluna rapor sunmak
Madde XXI. ONUR KURULU:
Bu kurul, derneğin amacına uygun nitelikleri taşıyan kişilerden, derneğin gaye ve maksatlarına ulaşabilmesi için maddi ve manevi, fiili ve karşılıksız, fikri veya mali yardım ve hizmette bulunan kimseler arasında olmak Üzere yönetim kurulu karan ile seçilir ve kurulur.
Kurul en az üç en fazla yedi kişiden oluşur.
Onur kurulunun vazifesi:
Dernek amacına uygun olarak derneğe yapılacak maddi ve manevi fiili ve karşılıksız, fikri ve mali yardımların attırılması için çalışmalar yapmak, bu hususta yararı görülebilecek kişilerle diyalog kurmak ve bu şekilde derneğin hedeflenmiş olduğu faaliyet ve çalışmaların en fazlaya çıkarabilmesine yardımcı olmak.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün İçinde, yönetim ve denetim kurulları İle diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
a)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve katip tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Madde XXII. DERNEK GELİRLERİ
1. Üyelik aidatı aylık 1.-TL olup, yıllık aidat 12.-TL’dir. Üye aidatını bir kerede ödeyebileceği gibi aylık olarak da ödeyebilir,
2. Aynî ve nakdî bağış ve yardımlar.
3. Mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Dernekçe yapılan yayınlar, temsil, konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
5. Makbuzlarla belli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, eşya piyangosu düzenleyerek toplanacak gelirler. Bu tür gelirlerin toplanmasında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.
6. Fesih edilen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır ve taşınmaz mallar, kıymetli evrak, eşya ve nakitler.
7. Dernekçe yapılan yayınlar, seminer, konferans, balo, gezi, konser, müsamere, eğlence, temsil, yemek, burs, çay, piyango, sportif faaliyetler, folklor ve tiyatro gösterileri, konferans, kurs, pul, tebrik kartı, takvim, harita ve eşya gelirleri.
8. Diğer gelirlerdir.
Madde XXIII. GELİR VE GİDERLERDE USUL:
Alındı belgelerinin biçimi
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir
Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir.
Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.
Alındı belgelerinin deftere kaydı
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yapraklan üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır. Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.
Alındı belgelerinin kullanımı
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir, sureti dosyasında muhafaza edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek sureti ile yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (EK- 19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Bütün masraflar ve herhangi bir işin müteahhit veya mütehassısına ve erbabına verilmesi, yönetim kurulunun ekseriyetle vereceği kararlarla yapılır.
Gelirlerin teslim edilmesi
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında aynı hükümler caizdir
Madde XXIV. DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI:
A-Defter Tutma Esasları
Dernek işletme hesabına göre defter tutar. Ancak derneğin yıllık brüt geliri 2012 yılı için 500 Bin TL’ yi aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Yönetim kurulu kararı olmak şartı ile yukarıdaki miktar sınırı olmadan da bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Dernek bilanço esasına geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen sınırın altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Derneğin ticari işletmeye sahip olması durumunda, ilgili ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Tutulacak Defterler
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayman düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10); Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2, 3 ye 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu İle bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve derneklerde tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur
B-HESAP DÖNEMİ:
Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta Başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
C-Defterlerin Tasdiki
Dernek yukarıda yazdı defterleri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. Dernek gerekli gördüğü takdirde iş ve eylemleriyle ilgili diğer defterleri de tutabilir
Madde XXV. BİLDİRİ YAYINLANMASI:
Dernek, Dernekler Kanununun 44. maddesinde düzenlenen bildiri yayınlanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde bildiri yayınlayabilir.
Madde XXVI. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesaplan, tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Derneğin gayesine uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalışacak personelin yönetim ve denetim yetkisi yönetim kuruluna aittir.
Madde XXVII. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Olağan veya olağan üstü genel kurullarda ve daha önceden gündeme alınmak veya genel kurula katılan üyelerden onda birinin teklifi üzerine genel kurul sırasında gündeme alınmak suretiyle tüzükte yer alan hususların değiştirilmesi mümkündür. Tüzük değişikliklerinde karar nisabı, genel kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.
Madde XXVIII. DERNEĞİN FESHİ:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin derneğin feshi yönünde oy kullanması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülür. Ancak feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu ile derneğin feshine karar verilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
A- Genel Kurul kararı ile fesih
B- Mahkeme kararı ile fesih olmak üzere iki türlüdür.
A-Genel Kurul kararı ile fesih:
Feshe karar alınabilmesi için dernek Üyelerinin en az 2/3ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcut ile toplantı yapılır. Fesih kararının mevcut üyelerin 2/3’üçoğunluğu ile alınması gereklidir. Fesih kararı yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
B- Mahkeme Kararı ile Fesih:
Kuruluş esnasında tüzük veya evraklarda yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün içinde giderilmesi, olağan genel kurulun normal süresinde yapılmaması ve ihtara rağmen 3 ay içinde yine yapılmaması halinde, mahalli mülki amirin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı ve savcının asliye hukuk mahkemesi fesih davası açması sureti ile dernek fesih edilir
Madde XXIX. ACZE DÜŞME:
Üyelerin ilgisizliği veya ayrılmaları sebebi ile üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması dolayısı ile yönetim kurulu teşkiline imkân kalmadığı hallerde dernek acze düşmüş ve kendiliğinden dağılmış addolunur. Dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı iledir.
Madde XXX. FAALİYETTEN MEN:
Valilikçe lüzum görülen hallerde dernek faaliyetten alıkonabilir. Alınan bu karar dernek şubeleri için de geçerlidir. Derneğin yalnızca bir şubesinin faaliyetten alıkonulmasına ait karar yalnız o şubeyi ilgilendirir. Diğer şubeleri ve merkezi ilgilendirmez. Faaliyetten alıkonulan derneğin maddi ve hukuki varlığını korumak üzere mahalli sulh hukuk mahkemesince kayyum tayin edilir.
Madde XXXI. DERNEĞİN TASFİYE ŞEKLİ:
Fesih kararı ile birlikte derneğe ait para ve mallar derneğin borcu ödendikten sonra kalan para Genel Kurul’ca belirlenecek derneklere devredilir. Tasfiye ve intikal hükümet komiseri ve maliye gözetiminde yapılır.
Madde XXXII. ASAYİŞ:
Derneğin fesih ve acze düşme sebebi ile kendiliğinden dağılması halinde mal ve para varlıklarını tasfiyesinde esas kaide, genel kurul kararı ile aynı doğrultuda çalışan dernek veya vakıfların tercihi esastır.
Madde XXXIII. SON HÜKÜMLER:
Derneğin amacı ile ilgili yurt, pansiyon, misafirhane v.s. tesislerin açılması için ilgili mevzuat gereği ile yetkili makamlardan izin alınması zaruridir.
Madde XXXIV. DERNEĞİN KURUCULARI
(Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi, Mesleği, Tabiiyeti)
1. Muhittin AÇICI, Korgan, 1996, Serbest, T.C.
2. Adnan KARABULUT, Türkoğlu, 1967, Serbest, T.C.
3. Orhan GÜNER, Samsun, 1964, Sanayici, T.C.
4. Haydar BOZTEPE, Ankara, 1964, Elektrik Teknisyeni, T.C.
5. Cihangir POYAT, Kars, 1951, Bankacı, T.C.
6. Ömer BOZTEPE, Ankara, 1952, Elektrik Mühendisi, T.C.
7. Adem AYDIN, Suşehri, 1971, Bakkal, T.C.
Madde XXXV. SAİR HUSUSLAR:
İş bu dernek tüzüğü 35 Maddeden müteşekkil olup dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde dernekler kanunu hükümleri orada da hüküm bulunmaması halinde medeni kanun hük
ümleri uygulanır.